عایق پایه آب رنگ پایه آب یکی از محصولات جدید برای مقاوم سازی سطوح مختلف می‌باشد. این پوشش‌ها می‌توانند بر روی بسترهای سیمانی، دیواره های عمودی و افقی نیز اجرا شوند. در عصر حاضر تولید عایق رطوبتی به واسطه پیشرفت تکنولوژی های مرتبط با شیمی ساختمان متفاوت شده است. این عایق‌ها غالبا بر اساس فناوری نانو فرموله و ساخته می‌شوند. به همین دلیل در ابعاد مولکولی و اتمی بهترین کارایی را برای ضد آب کردن دیواره های مختلف دارند.