استفاده از این محصول جهت تسریع عملیات سخت کردن و کیوراسیون ژلکوتهای سفید و رنگ روشن بجای استفاده از کبالت معمولی توصیه می گردد، AC 2000 با ایجاد کمترین مقـدار تغییر رنگ در ژلکوت، زیبـایی قطعات تولید شده به رنگ روشن را به حد مطلوب میرساند.