استفاده از این محصول جهت تسریع عملیات سخت کردن و کیوراسیون ژلکوتهای سفید و رنگ روشن بجای استفاده از کبالت معمولی توصیه می گردد، AC 2000 با ایجاد کمترین مقـدار تغییر رنگ در ژلکوت، زیبـایی قطعات تولید شده به رنگ روشن را به حد مطلوب میرساند.

فروشگاه بازرگانی کمال تا روز شنبه به تاریخ 30 تیر ماه جاری ، تعطیل می باشد و تمامی ثبت سفارش ها در این هفته بعد از این تاریخ ارسال خواهد شد