رنگ آمیزی هر سطحی در نگاه اول ساده به نظر می‌رسد. شاید فکر کنیم تهیه یک قوطی رنگ و یک قلم‌موی رنگ برایمان کافیست و به راحتی می‌توانیم هر چیزی را رنگ بزنیم. اما اینطور نیست. بلکه رنگ آمیزی هر سطح یا وسیله‌ای نیازمند مراحل آماده سازی و استفاده از محصولات مختلفی است که هم مناسب رنگ مورد نظرمان باشد هم با نوع سطحی که رنگ می‌زنیم سازگار باشد. به همین جهت همیشه از هر محصول ممکن است انواع مختلفی وجود داشته باشد. یکی از این محصولات کاربردی هنگام رنگ آمیزی سطوح مختلف، بخصوص سطوح چوبی، سیلر نام دارد.