آنتی سیلیکون اتومبیلی یا چربی گیر از سوراخ شدن رنگ خودرو جلوگیری می کند . انجام فرآیندهای شیمیایی کف ها بر روی فلز اتومبیل باعث ایجاد مشکلات جدی روی سطح پوشاننده می شوند و برای رفع این مشکل از افزودنی آنتی فوم یا ضد کف سیلیکونی استفاده میشود.