آستر به عنوان یک عامل چسبنده قبل از رنگ آمیزی برای قطعات که نیاز به رنگ آمیزی دارند، مورد استفاده قرار میگیرد. از آنجاییکه رنگ بر روی سطوح چسبندگی مطلوبی ندارد و براحتی بعد از خشک شدن امکان جدا شدن دارد. این آستر برای جلوگیری از پوسته شدن رنگ روی سطوح استفاده می شود و باعث چسبندگی رنگ و ثبات رنگ بر روی قطعات میگردد.