تهران نوژن با هدف تولید انواع رنگهای آلكيدي هواخشك(روغني)، رنگهاي نيتروسلولزي (فوري)، رنگهاي آلكيد آمين آكريليك(كوره اي)، نيم پلي استر، اپوكسي و انواع بتونه، آستر روغني و فوري، بتونه سنگي، و نیز انواع رنگهاي صنعتي در منطقه شهریار استان تهران تاسیس گردید.