آسان پوشش تام، پوشش محافظی در برابر پاشش رنگ است. خیلی وقت ها می خواهیم جایی را رنگ بزنیم اما رنگ ما به قسمت هایی که نمی خواهیم رنگی شوند ، شُره می کند که پاک کردن آن رنگ هم کار مطلوبی نیست. آسان پوشش تام محصولی است که به کمک ما می آید . با چسباندن آن از طرف چسب کاغذی ، دیگر نگران سرایت رنگ به قسمت های دیگر نباشید .