ویباک vibac تولیدکننده نوارچسب کاغذی با کیفیت مناسب برای کارهای ساختمانی، نقاشی بدنه اتومبیل و کار با رنگ می باشد